Fakultety i proseminaria

Reguly wyboru i FAQ

Zajęcia należy wybierać zgodnie z tabelą wyboru fakultetów.

Zasadnicza statyczna tura zapisów na fakultety i proseminaria będzie miała miejsce od wtorku 14 lutego 2017 od godz. 9:30 do niedzieli 19 lutego 2017 do godz. 17:00 pod adresem https://plan.agh.edu.pl. W pierwszej turze nie liczy się kolejność zgłoszeń.

Uzupełniająca dynamiczna tura zapisów rozpocznie się w poniedziałek 20 lutego o godzinie 12:00 i będzie trwała do odwołania (zapisy na proseminaria mogą być zamknięte wcześniej niż zapisy na fakultety).

W turze uzupełniającej liczy się będzie kolejność zgłoszeń. Tura dotyczyła miejsc jeszcze niezajętych, a także dawała możliwość zamiany miejsc między studentami.

Terminy i miejsce wykładów, aktualną liczbę zapisanych studentów i limit kursu będzie można zobaczyć w kalendarzach UniTime (link w zakładkach dot. przedmiotów). Proseminaria zorganizowane są w poniedziałek 15:50-17:00 lub w terminie uzgodnionym ze studentami przez promotora.

Protokoły zaliczeń w Wirtualnej Uczelni będą uwzględniały tylko studentów zapisanych on line (nie będzie możliwości dopisania się do listy u prowadzącego lub w Dziekanacie). Wszelkie zmiany składu grup seminaryjnych i wykładowych po zamknięciu zapisów elektronicznych wymagają zgody Dziekan Migaczewskiej w odniesieniu do proseminariów i Dziekan Małeckiej w odniesieniu do fakultetów.

Do UniTime będzie można zalogować się po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem centralnej Bazy Pracowników i Studentów AGH https://ldap.agh.edu.pl/. Hasło początkowe to PESEL. Przy pierwszym uwierzytelnieniu w LDAP wymagane jest ustawienie w bazie indywidualnego hasła o określonym stopniu złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Jeśli student nie pamięta hasła ustanowionego w sesji zimowej, pod adresem https://ldap.agh.edu.pl/ można ustanowić hasło na nowo. W przypadku trudności w ustawieniu hasła, prosimy w pierwszym kroku zapoznać się z https://ldap.agh.edu.pl/faq/, a w kolejnym kroku, jeśli będzie taka potrzeba, skontaktować z Uczelnianym Centrum Informatyki, pan Tomasz Pałac, tel. 12-617-28-85, e-mail ldap(at)agh.edu.pl.

FAQ

Co oznaczają skróty w tabeli wyboru fakultetów?
  • H-IS-1 - informatyka społeczna 1wszego stopnia
  • H-S-1 - socjologia 1wszego stopnia
  • H-K-1 - kulturoznawstwo 1wszego stopnia
  • H-S-2-EG - socjologia 2giego stopnia specjalność E-gospodarka
  • H-S-2-IiIS - socjologia 2giego stopnia specjalność Innowacje i interwencje społeczne
  • H-K-2-KWiPG - kulturoznawstwo 2giego stopnia specjalność Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
  • s2 oznacza semestr 2gi (rok 1wszy), s4 oznacza semestr 4ty (rok 2gi), s6 oznacza semestr 6ty (roku 3ci)
Jak czytać tabelę wyboru fakultetów?

W górnym wierszu należy wyszukać swój kierunek, stopień studiów, semestr i ewentualnie specjalność (dot. tylko studentów 2st. studiów). Następnie w kolumnie dotyczącej danego rocznika należy odczytać, ile punktów ECTS student zobowiązany jest zdobyć za sprawą fakultetów i ile przedmiotów należy wybrać. Dalsza część kolumny w wierszach dotyczących konkretnego fakultetu zawiera informację, czy fakultet może być wybrany przez dany rocznik (zielony kolor komórki) czy nie (szary kolor komórki).

Nie rozumiem tabeli wyboru fakultetów. Co mam zrobić?

Zapytać koleżanki / kolegów z wyższych lat (sposób prezentacji reguł w tabeli jest taki sam jak w poprzednich latach) albo poprosić o wyjaśnienia Annę Kulpę telefonicznie 12-617-42-50 lub osobiście w pokoju D-13 113 w godzinach 7:00-15:00 za wyjątkiem godzin oznaczanych na bieżąco w kalendarzu.

W Wirtualnej Uczelni mam status studenta semestru zimowego. Czy mogę wziąć udział w zapisach?

Tak, wszyscy studenci, którzy są lub mają szanse być wpisany na semestr letni, mają uprawnienia studenta semestru letniego w aplikacji UniTime.

Nie mam ustanowionego hasła / pamiętam hasła do https://plan.agh.edu.pl/. Co mam zrobić?

Pod adresem https://ldap.agh.edu.pl/ można ustanowić hasło po raz pierwszy lub na nowo. Hasło początkowe to PESEL. Nowe hasło musi mieć określony stopień złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). W przypadku trudności w ustawieniu hasła prosimy w pierwszym kroku zapoznać się z https://ldap.agh.edu.pl/faq/, a w kolejnym kroku, jeśli będzie taka potrzeba, kontaktować się z Uczelnianym Centrum Informatyki, pan Tomasz Pałac, tel. 12-617-28-85, e-mail ldap(at)agh.edu.pl.

Nie jestem obywatelem polskim, nie mam nr PESEL. Co mam wpisać na stronie https://ldap.agh.edu.pl/?

Proszę wpisać RRMMDD00000, gdzie RRMMDD oznacza datę urodzenia np. 970101 oznacza datę 1 stycznia 1997. Jeśli numer nie daje dostępu, należy skontaktować z Uczelnianym Centrum Informatyki, z p. Elżbietą Listwan tel. 12 617 28 80 lub p. Pawłem Zaworą 12 617 35 34.

Loguję się na https://plan.agh.edu.pl/, wybieram course request i widzę przedmioty z poprzedniego semestru. Co mam zrobić?

W prawym górnym rogu zmienić semestr. Logowanie na określony semestr odbywa się zgodnie z organizacją roku akademickiego. Oznacza to, że np. do 26 lutego 2017r. godz. 23:59 studenci domyślnie logują się na semestr zimowy, a od 27 lutego 2017r. godz. 0:00 - semestr letni.

Dlaczego zapisy nie odbywają się, jak w poprzednich latach, przez panel studenta na stronie wydziałowej?

Powodów jest kilka. Po pierwsze, zapisy via UniTime pozwolą w pierwszej fazie uniknąć "wyścigu do klikania", ponieważ, inaczej niż zapisy w oparciu o panel studenta i w Wirtualnej Uczelni, w pierwszej turze nie są oparte o zasadę "kto pierwszy ten lepszy". Tym samym w pierwszej turze nie należy spodziewać się problemów z wydajnością na skutek odświeżania przeglądarki przez kilkuset osób jednocześnie czy ataków typu DDoS (Distributed Denial of Service). UniTime pozwala studentowi bez pośpiechu wskazać dwie alternatywy dla najbardziej pożądanego fakultetu. Czyli jeśli student zapisuje się na jeden kurs, może wskazać trzy kursy, z których pierwszy traktowany jest jako najchętniej widziany, a trzeci jako najmniej pożądana alternatywa. Jeśli student zapisuje się na dwa kursy - dla każdego z dwóch wyborów może podać dwie alternatywy. Po uwzględnieniu wszystkich przesłanych w terminie zgłoszeń, niezależnie od kolejności ich przesłania, UniTime  w oparciu o algorytm matematyczny generuje rozwiązania optymalne - trafiające w preferencje największej grupy studentów. Po drugie, po ogłoszeniu wyników zapisów, fakultet / fakultety, na które student został zapisany pojawiają się automatycznie w jego kalendarzu osobistym. Dzięki temu kalendarze importowane za pomocą iCalendar są bardziej przejrzyste (nie zawierają fakultetów, na które student nie zapisał się). Po trzecie, po początkowej fazie zapisów, UniTime pozwala na przepisanie się z fakultetu na fakultet, na który limit dla danego rocznika nie został wyczerpany bez konieczności wizyty w Dziekanacie. Może też zamienić się miejscami z innym studentem. Last not least UniTime jest dystrybuowany i rozwijany w oparciu o GNU General Public License Version 3 i może być doskonalony w trakcie wdrożenia w AGH. Więcej o aplikacji: http://www.unitime.org/.

Czy mogę wybrać przedmioty nieoznaczone zielonym kolorem dla mojego kierunku i semestru?

Nie. System zapisów przyjmie takie zgłoszenie, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, odrzuci wybór przedmiotu, który jest sprzeczny z regułami wyboru zdefiniowanymi w tabeli wyboru fakultetów. Ograniczenie nie dotyczy uzupełniającej tury zapisów, ale zwalnia studenta z realizacji przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Jak zapisać się na proseminaria? (dotyczy tylko studentów 1wszego roku studiów 2giego stopnia)

Do 10 lutego student może zapisać się na proseminarium bezpośrednio u promotora. W sąsiednich zakładkach zamieszono listę proseminariów dla studentów kulturoznawstwa i listę proseminariów studentów socjologii. Zapis studenta socjologii na proseminarium oferowane dla kulturoznawców i zapis studenta kulturoznawstwa na proseminarium oferowane dla socjologów wymaga uzgodnienia z promotorem i Prodziekan Migaczewską. Na podstawie informacji od promotorów, dla studentów zapisanych bezpośrednio u nich w systemie UniTime zostanie stworzona indywidualna rezerwacja miejsca. Liczba miejsc dostępnych poza indywidualnymi rezerwacjami zostanie wyświetlona w zakładce dot. proseminariów po 10 lutego. Nie można wykluczyć, że na niektóre proseminaria zapis będzie możliwy tylko bezpośrednio u promotora (limit miejsc będzie wyczerpany do 10 lutego). Niezależnie od tego, czy student ma indywidualną rezerwację czy nie, zgłoszenie na proseminarium należy przesłać on line. Wybór proseminarium się będzie możliwy po wpisaniu H-S-2 Prosem dla proseminariów socjologicznych i H-K-2 Prosem dla proseminariów kulturoznawczych. W odniesieniu do proseminarium, podobnie, jak w przypadku fakultetów należy wskazać najbardziej pożądany kurs i dwie mniej pożądane alternatywy (nie dotyczy studentów, którzy mają zarezerwowane miejsce u promotora).

Mój kierunek i rocznik ma wybrać jeden kurs za 2 punkty ECTS. Czy mogę zapisać się na dwa kursy?

Nie. System zapisów przyjmie takie zgłoszenie, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, drugi kurs będzie wykluczony. Ograniczenie nie dotyczy uzupełniającej tury zapisów, student zobowiązany będzie jednak do oznaczenia on line rezygnacji z jednego fakultetów. Bez rezygnacji student będzie oznaczony na protokołach zaliczeń i brak zaliczenia oznaczać będzie deficyt punktów ECTS.

Mój kierunek i rocznik ma wybrać jeden kurs za 2 punkty ECTS. Czy mogę zapisać się na kurs w języku angielskim za 4 punkty ECTS?

W pierwszej turze zapisów system przyjmie takie zgłoszenie, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, odrzuci wybór przedmiotu jako jest sprzeczny z regułami wyboru zdefiniowanymi w tabeli wyboru fakultetów. Ograniczenie nie dotyczy uzupełniającej tury zapisów. Dodatkowe 2 punkty ECTS nie będą uwzględniane przy zaliczeniu danego semestru (roku) studiów i nie przechodzą na kolejny semestr.

Mój kierunek i rocznik ma wybrać jeden kurs za 4 punkty ECTS. Czy przed wysłaniem zgłoszenia muszę zdecydować, czy wybieram dwa kursy po polsku czy jeden po angielsku?

Tak. W przypadku wyboru dwóch kursów po polsku student wypełnia dwa wiersze - w pierwszej kolumnie wpisuje dwa najbardziej pożądane fakultety, w kolejnych alternatywy do nich. W przypadku wyboru fakultetu po angielsku student wypełnia jeden wiersz - w pierwszej kolumnie wpisuje jeden najbardziej pożądany fakultet, a w kolejnych alternatywy do niego. System zapisów przyjmie zgłoszenie zawierające łącznie fakultety po polsku i fakultety po angielsku, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, wykluczy kursy po polsku.

Czy jeśli podaję kilka kursów w zgłoszeniu muszę zadbać o to, żeby wybrać takie, które odbywają się w różnym czasie?

Nie. W turze pierwszej na etapie przypisywania studentów do zajęć aplikacja weźmie czas zajęć i nie zapisze studenta na zajęcia, które toczą się w tym samym czasie.

Jak dowiem się o tym, na który z wykładów (proseminariów) zostałem zapisany?

Od 20 lutego, najpóźniej od godziny 12:00 po zalogowaniu w serwisie https://plan.agh.edu.pl  (username nr indeksu, hasło jak to ustanowione w LDAP) i wybraniu search student ma dostęp do indywidualnych harmonogramów z zajęciami obowiązkowymi z uwzględnieniem właściwej grupy i fakultetami (proseminarium), na które został zapisany w pierwszej turze zapisów. Na adres mailowy oznaczony w Dziekanacie XP jako kontaktowy spłynie automatycznie wiadomość z podsumowaniem zapisów. Każdy student dostanie plik w formacie png z graficzną prezentacją własnego harmonogramu i plik w formacie ics (iCalendar). W plikach prezentowane będą zarówno wykłady / wykład fakultatywny, na który student został zapisany, jak i przedmioty obowiązkowe z uwzględnieniem właściwej grupy ćwiczeniowej. Na prośbę studentów pasmo lektoratów nie będą uwzględniane. 

Nie odpowiada mi fakultet (proseminarium), na który zostałem zapisany? Co mogę zrobić?

Od 20 lutego od godz. 12:00 uruchomiona zostanie możliwość zamiany fakultetu (proseminarium) na taki, na który limit miejsc nie został wyczerpany. Możliwa też będzie zamiana miejsc z innym studentem. W tej turze decydować będzie zasada "kto pierwszy ten lepszy" i nie będzie ograniczeń wynikających z tabeli wyboru fakultetów, ale istnieją ograniczenia dot. wyboru przez studentów socjologii proseminariów dla kulturoznawców i vice versa. Zapisy będą możliwe tylko on line. Prowadzący ani pracownicy Dziekanatu nie będą mieli możliwości dopisywania studentów do listy takich przedmiotów.Po kilka miejsc na każdy fakultet po polsku będzie dostępnych tylko w tej turze.

Z góry wiem, że odpowiada mi tylko jeden fakultet (proseminarium). Czy w drodze wyjątku mogę być na niego od razu zapisany?

Jedynym powodem, dla którego dla konkretnego studenta może być ustanowiona indywidualna rezerwacja na fakultet jest przyznany decyzją Dziekana w oparciu § 8 Regulaminu Studiów AGH  indywidualny program studiów.  Informacje dot. IPS muszą być przesłane do koordynatorki zapisów do 8 lutego do godz. 12:00 i na tej podstawie zostanie dokonana wstępna rezerwacja miejsca na fakultet. Indywidualna rezerwacja na proseminarium jest przygotowywana na podstawie informacji od promotorów (zgłoszenia u promotorów do 10 lutego).  Indywidualna rezerwacja na fakultet lub proseminarium nie zwalnia z obowiązku przesłania zgłoszenia na fakultet (proseminarium), na który zostało zarezerwowane miejsce.

Z góry wiem, że odpowiada mi tylko jeden fakultet (proseminarium). Co się stanie, jeśli nie podam alternatyw?

Student, który nie poda alternatywy musi liczyć się z tym, że w turze podstawowej zostanie bez zapisu. Zapisu będzie musiał dokonać w turze uzupełniającej na fakultety, na których będą jeszcze wolne miejsca.

Czy jest szansa na zapisania się na fakultet w turze uzupełniającej?

Na niektóre fakultety pula miejsc dostępnych nie zostanie wyczerpana w turze podstawowej. Jednak na prośbę WRSS pojedyncze miejsca na wszystkie fakultety będą dostępne tylko w turze uzupełniającej (nie dotyczy to proseminariów). W turze tej odbywa się "wyścig do klikania" - liczy się kolejność zgłoszeń.

Mam stypendium naukowe (wysoką średnią ocen). Z góry wiem, że odpowiada mi tylko jeden fakultet (proseminarium). Czy na podstawie moich wyników w nauce mogę być od razu na niego od razu zapisany?

Na zlecenie MIT, twórcy oprogramowanie UniTime przygotowali możliwość organizowania zapisów w podstawowej turze oddzielnie dla studentów z wysoką średnią i oddzielnie dla pozostałych studentów. Takie rozwiązanie pozwalałoby studentom z wysokimi wynikami w nauce mieć pierwszeństwo w zapisie. Na WH przeprowadzono konsultacje ze studentami. Negatywną opinię w sprawie takiego rozwiązania złożyła Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego. Prodziekan Migaczewska podjęła decyzję o nie wdrażaniu tej możliwości na WH w semestrze letnim 2015/16.

Mam zwolnienie z wf z 3 semestrów, a punkty ECTS z WF mam zrealizować przez fakultet. Co mam zrobić?

Skontaktować się koordynatorką zapisów akulpa(at)agh.edu.pl. Bez zgłoszenie do koordynatora zgłoszenia na dodatkowy fakultet zostanie potraktowane jako nadmiarowe i wykasowane przed przypisaniem studenta do konkretnych kursów.

Czy w oparciu o funkcję add / drop course mogę zmienić grupę ćwiczeniową przedmiotu obowiązkowego?

Nie, tego typu zgłoszenie będą ignorowane. Zapisu do grupy ćwiczeniowej dokonuje Dziekanat. Zmiana grupy w UniTime będzie możliwa tylko przy zamianie między dwiema grupami dwóch studentów (jeden do jednego w odniesieniu do grupy każdej formy zajęć).

Jak rozumieć oznaczenie, że fakultet ma formę seminarium?

Regulamin studiów AGH w § 11 wymienia formy zajęć w AGH m.in. w pkt 6) zajęcia seminaryjne, w szczególności rozwijające treści wykładów przy czynnym udziale studentów albo mające na celu przygotowanie do złożenia pracy dyplomowej. W przypadku "fakultetu nie ma mowy o przygotowaniu do złożenia pracy dyplomowej. Chodzi o po prostu o formę zajęć realizowaną przy czynnym udziale studentów.

Videotutorial

Videotutorial dot. pierwszej tury zapisów, gdzie nie liczy się kolejność zgłoszeń https://www.youtube.com/watch?v=qV5vFOOXGqA.

Videotutorial dot. drugiej uzupełniającej tury zapisów, gdzie liczy się kolejność zgłoszeń https://www.youtube.com/watch?v=W82tNMaonFc (oparty na zapisach w semestrze zimowym).

Strony przywołane w videotutorialach:

http://wh.agh.edu.pl/

http://sprawdz.plan.agh.edu.pl/

https://plan.agh.edu.pl/

https://ldap.agh.edu.pl/

4 ECTS

Link w przedostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się będzie informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa Termin Sala L.miejsca Uwagi
1. prof. Helgi Gunnlaugsson H-F Criminology 29.03-12.04 śr., czw., pon. 18:50-21:20, pt. 8:00-10:30 D-13 431 link egzamin
2. prof. Helgi Gunnlaugsson H-F Social deviance 13.03-27.03 pon., śr., czw. 18:50-21:20, pt. 8:00-10:30 D-13 431 link egzamin
3. prof. Reinhold Sackmann H-F Society and State 27.02-13.03 pon., śr., czw. 18:50-21:20, pt. 8:00-10:30 D-13 420 link egzamin
4. prof. Reinhold Sackmann H-F The Emergence of World Society 15.03-29.03 śr.,  czw., pon. 18:50-21:20, pt. 8:00-10:30 D-13 420 link egzamin
1a. dr Anna Małecka H-K-2 Culture and Art wt. 17:10-18:40 D-13 126 link egzamin, dedykowany dla H-K-2 KWiPG s4
2a. dr Anna Małecka H-K-2 Philosophy and new media czw. 10:30-12:00 D-13 117 link egzamin, dedykowany dla H-K-2 KWiPG s4
1b. kurs e-learningowy H-F Sharing perspectives**     nie dotyczy 6ECTS

* od 20 lutego

**  zgłoszenia do 27 lutego na stronie http://www.sharingperspectivesfoundation.com/euref/apply/.

3 ECTS

Link w przedostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się będzie informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa Termin Sala L.miejsca Uwagi
1. dr Radosław Tyrała H-S-1 Socjologia religii i nie-religii wt. 12:10-13:40 D-13 120 link dedykowany dla H-S-1 s2 (blok I)
2. dr hab. Maria Szmeja, prof. AGH H-S-1 Od etniczności do narodu wt. 12:10-13:40 D-13 128 link dedykowany dla H-S-1 s2 (blok I)
3. dr Marzena Mamak-Zdanecka H-S-1 Podstawy ekonomii czw. 9:40-11:10 D-13 128 link dedykowany dla H-S-1 s2 (blok II)
4. dr Marzena Mamak-Zdanecka H-S-1 Demografia czw. 11:20-12:50 D-13 128 link dedykowany dla H-S-1 s2 (blok II)

* od 20 lutego

2 ECTS

Link w przedostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa Termin Sala L.miejsc
Uwagi
1. dr Tomasz Bielak H-F Podstawy projektowania komunikacji czw. 8:00-9:30 D-13 432 link  
2. dr Mirosława Długosz H-F Człowiek i maszyna śr. 8:00-9:30 D-13 432 link  
3. prof. dr hab. Tadeusz Gadacz H-F Kim jest człowiek? Kontrowersje współczesne czw. 17:10-18:40 D-13 432 link  
4. dr hab. Jacek Gądecki H-F Socjologia rzeczy pon. 17:10 D-13 432 link  
5. dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH H-F Dziedzictwo i zrównoważony rozwój - w stronę turystyki kulturowej pon. 18:50 D-13 432 link  
6. dr Przemysław Łukasik H-F Historia Stanów Zjednoczonych na tle dziejów kultury amerykańskiej śr. 18:50-20:20 D-13 432 link  
7. dr Samuel Nowak H-F Posthumanizm. Społeczeństwo, nauka i technologia w najnowszych debatach z pogranicza nauk ścisłych i humanistyki czw. 18:50-20:20 D-13 432 link  
8. dr Jacek Ziemek H-F Współczesne inscenizacje operowe - kinowe, teatralne i telewizyjne śr. 17:10-18:40 D-13 432 link  
1a. dr Wacław Branicki H-K-2 Doradztwo filozoficzne i coaching pon. 8:50-10:20 D-13 122 link dedykowany dla H-K-2 KWiPG s2
2a. dr Grzegorz Ptaszek H-K-2 Praktyki kulturowe i medialne pon. 8:50-10:20 D-13 120 link dedykowany dla H-K-2 KWiPG s2
1b. Magdelana Igras H-S-2 Wstęp do projektowania interfejsów czw. 9:40-11:10 D-13 12 link dedykowany dla kandyd. IiIS z 2015

* od 20 lutego

1 ECTS

Link w ostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się będzie informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa Termin Sala L.miejsca Uwagi
1. Anita Kijanka H-IS-1 Nowoczesny marketing 31.03, 21.04 pt. 10:30-12:45 D-13 318 link dedykowany dla H-IS-1 s2
2. Jarosław Królewski H-IS-1 Technologie internetu rzeczy 17.03, 24.03 pt. 10:30-12:45 D-13 318 link dedykowany dla H-IS-1 s2
3. Monika Wałaszek H-IS-1 Warsztat statystyki publicznej 3.03, 10.03 pt. 10:30-12:45 D-13 318 link dedykowany dla H-IS-1 s2
4. Marcel Dziedzic H-IS-1 User experience w praktyce   D-13 318 link dedykowany dla H-IS-1 s2

* od 20 lutego

Proseminaria K

Kulturoznawstwo Pon. 15:30-17:00 L. miejsc w zapisach on line
Sylabus
dr hab. Jacek Dębicki, prof. AGH tak 5 Tradycja i współczesność, aspekty uniwersalne i regionalne w kulturze i sztuce
prof. dr hab. Ignacy Fiut ? 6 Społeczeństwo i kultura w mediach
prof. dr hab. Tadeusz Gadacz tak 6 Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
prof. dr hab. Zbigniew Pasek nie 6 Współczesna kultura religijna - analiza świadectw tekstowych i wizualnych
dr hab. Anna Siwik,  prof. AGH nie 3 Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
dr hab. Katarzyna Skowronek, prof. AGH. tak 0 "Przyjemność, aktywność, indywidualizm, moda". Badania nad kulturą popularną
dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH tak 2 Fenomen wyobraźni w kulturze
prof. dr hab. Łukasz Trzciński nie 6 Formy cyberkultury. Człowiek wobec postępu technologicznego

Proseminaria S

Socjologia Pon. 15:30-17:00 L. miejsc w zapisach on line
Sylabus
dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH tak 6 Socjologia instytucji: gospodarka, polityka, kultura
dr hab. Jacek Gądecki tak 2 Przestrzeń, codzienność, materialność
dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH tak 6 Kultura i praktyki społeczne w perspektywie socjologii jakościowej
dr hab. Nawojczyk, Maria prof. AGH tak 5 Nowe technologie i ich wpływ na procesy społeczno-gospodarcze
dr hab. Porębski, Leszek prof. AGH tak 0 Teoria i praktyka społeczeństwa informacyjnego. Konsekwencje rozwoju nowych technologii w życiu społecznym, polityce i gospodarce
dr hab. Szmeja, Maria prof. AGH nie 4 Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Attachments:
FileDescription
Download this file (fakultety_lato_2016_2017.pdf)fakultety_lato_2016_2017fakultety_lato_2016_2017