Fakultety i proseminaria

Reguly wyboru i FAQ

Zajęcia należy wybierać zgodnie z programami studiów (proszę zwrócić uwagę na oznaczenia rocznika, w którym rozpoczynali Państwo studia) i zgodnie z wynikającą z nich tabelą wyboru fakultetów.

Zasadnicza statyczna tura zapisów na fakultety i proseminaria będzie miała miejsce od czwartku 25 stycznia 2018 od godz. 8:30 do poniedziałku 29 stycznia 2018 do godz. 12:00 pod adresem https://plan.agh.edu.pl. W pierwszej turze nie liczy się kolejność zgłoszeń.

Uzupełniająca dynamiczna tura zapisów rozpocznie się w poniedziałek 19 lutego o godzinie 12:00 i będzie trwała do odwołania (zapisy na proseminaria mogą być zamknięte wcześniej niż zapisy na fakultety).

W turze uzupełniającej liczy się będzie kolejność zgłoszeń. Tura dotyczyła miejsc jeszcze niezajętych, a także dawała możliwość zamiany miejsc między studentami, w tym zmianę grupy ćwiczeniowej / laboratoryjnej.

Terminy i miejsce zajęć, aktualną liczbę zapisanych studentów i limit kursu będzie można zobaczyć w kalendarzach UniTime (link w zakładkach dot. przedmiotów).

Protokoły zaliczeń w Wirtualnej Uczelni będą uwzględniały tylko studentów zapisanych on line (nie będzie możliwości dopisania się do listy u prowadzącego lub w Dziekanacie). Wszelkie zmiany składu grup seminaryjnych i wykładowych po zamknięciu zapisów elektronicznych wymagają zgody Dziekan Migaczewskiej w odniesieniu do proseminariów i Dziekan Małeckiej w odniesieniu do fakultetów.

Do UniTime będzie można zalogować się po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem centralnej Bazy Pracowników i Studentów AGH https://ldap.agh.edu.pl/. Hasło początkowe to PESEL. Przy pierwszym uwierzytelnieniu w LDAP wymagane jest ustawienie w bazie indywidualnego hasła o określonym stopniu złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Jeśli student nie pamięta hasła ustanowionego w sesji zimowej, pod adresem https://ldap.agh.edu.pl/ można ustanowić hasło na nowo. W przypadku trudności w ustawieniu hasła, prosimy w pierwszym kroku zapoznać się z https://ldap.agh.edu.pl/faq/, a w kolejnym kroku, jeśli będzie taka potrzeba, skontaktować z Pomocą IT AGH.

FAQ

Co oznaczają skróty w tabeli wyboru fakultetów?
  • H-IS-1 - informatyka społeczna 1wszego stopnia
  • H-S-1 - socjologia 1wszego stopnia
  • H-K-1 - kulturoznawstwo 1wszego stopnia
  • H-S-2-EG - socjologia 2giego stopnia specjalność E-gospodarka
  • H-S-2-IiIS - socjologia 2giego stopnia specjalność Innowacje i interwencje społeczne
  • H-K-2-KWiPG - kulturoznawstwo 2giego stopnia specjalność Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
  • s2 oznacza semestr 2gi (rok 1wszy), s4 oznacza semestr 4ty (rok 2gi), s6 oznacza semestr 6ty (roku 3ci)
Jak czytać tabelę wyboru fakultetów?

W górnym wierszu należy wyszukać swój kierunek, stopień studiów, semestr i ewentualnie specjalność (dot. tylko studentów 2st. studiów). Następnie w kolumnie dotyczącej danego rocznika należy odczytać, ile punktów ECTS student zobowiązany jest zdobyć za sprawą fakultetów i ile przedmiotów należy wybrać. Dalsza część kolumny w wierszach dotyczących konkretnego fakultetu zawiera informację, czy fakultet może być wybrany przez dany rocznik (zielony kolor komórki) czy nie (szary kolor komórki).

Nie rozumiem tabeli wyboru fakultetów. Co mam zrobić?

Zapytać koleżanki / kolegów z wyższych lat (sposób prezentacji reguł w tabeli jest taki sam jak w poprzednich latach) albo poprosić o wyjaśnienia Annę Kulpę telefonicznie 12-617-42-50 lub osobiście w pokoju D-13 113 w godzinach 7:30-15:30 za wyjątkiem godzin oznaczanych na bieżąco w kalendarzu.

W Wirtualnej Uczelni mam status studenta semestru zimowego. Czy mogę wziąć udział w zapisach?

Tak, wszyscy studenci, którzy są lub mają szanse być wpisany na semestr letni, mają uprawnienia studenta semestru letniego w aplikacji UniTime.

Nie mam ustanowionego hasła / pamiętam hasła do https://plan.agh.edu.pl/. Co mam zrobić?

Pod adresem https://ldap.agh.edu.pl/ można ustanowić hasło po raz pierwszy lub na nowo. Hasło początkowe to PESEL. Nowe hasło musi mieć określony stopień złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). W przypadku trudności w ustawieniu hasła prosimy w pierwszym kroku zapoznać się z https://ldap.agh.edu.pl/faq/, a w kolejnym kroku, jeśli będzie taka potrzeba, kontaktować się z Uczelnianym Centrum Informatyki, pan Tomasz Pałac, tel. 12-617-28-85, e-mail ldap(at)agh.edu.pl.

Nie jestem obywatelem polskim, nie mam nr PESEL. Co mam wpisać na stronie https://ldap.agh.edu.pl/?

Proszę wpisać RRMMDD00000, gdzie RRMMDD oznacza datę urodzenia np. 970101 oznacza datę 1 stycznia 1997. Jeśli numer nie daje dostępu, należy skontaktować z Uczelnianym Centrum Informatyki, z p. Elżbietą Listwan tel. 12 617 28 80 lub p. Pawłem Zaworą 12 617 35 34.

Loguję się na https://plan.agh.edu.pl/, wybieram course request i widzę przedmioty z poprzedniego semestru. Co mam zrobić?

W prawym górnym rogu zmienić semestr. Logowanie na określony semestr odbywa się zgodnie z organizacją roku akademickiego. Oznacza to, że np. do 25 lutego 2018r. godz. 23:59 studenci domyślnie logują się na semestr zimowy, a od 26 lutego 2018r. godz. 0:00 - semestr letni.

Dlaczego zapisy nie odbywają się, jak w poprzednich latach, przez panel studenta na stronie wydziałowej?

Powodów jest kilka. Po pierwsze, zapisy via UniTime pozwolą w pierwszej fazie uniknąć "wyścigu do klikania", ponieważ, inaczej niż zapisy w oparciu o panel studenta i w Wirtualnej Uczelni, w pierwszej turze nie są oparte o zasadę "kto pierwszy ten lepszy". Tym samym w pierwszej turze nie należy spodziewać się problemów z wydajnością na skutek odświeżania przeglądarki przez kilkuset osób jednocześnie czy ataków typu DDoS (Distributed Denial of Service). UniTime pozwala studentowi bez pośpiechu wskazać dwie alternatywy dla najbardziej pożądanego fakultetu. Czyli jeśli student zapisuje się na jeden kurs, może wskazać trzy kursy, z których pierwszy traktowany jest jako najchętniej widziany, a trzeci jako najmniej pożądana alternatywa. Jeśli student zapisuje się na dwa kursy - dla każdego z dwóch wyborów może podać dwie alternatywy. Po uwzględnieniu wszystkich przesłanych w terminie zgłoszeń, niezależnie od kolejności ich przesłania, UniTime  w oparciu o algorytm matematyczny generuje rozwiązania optymalne - trafiające w preferencje największej grupy studentów. Po drugie, po ogłoszeniu wyników zapisów, fakultet / fakultety, na które student został zapisany pojawiają się automatycznie w jego kalendarzu osobistym. Dzięki temu kalendarze importowane za pomocą iCalendar są bardziej przejrzyste (nie zawierają fakultetów, na które student nie zapisał się). Po trzecie, po początkowej fazie zapisów, UniTime pozwala na przepisanie się z fakultetu na fakultet, na który limit dla danego rocznika nie został wyczerpany bez konieczności wizyty w Dziekanacie. Może też zamienić się miejscami z innym studentem. Last not least UniTime jest dystrybuowany i rozwijany w oparciu o GNU General Public License Version 3 i może być doskonalony w trakcie wdrożenia w AGH. Więcej o aplikacji: http://www.unitime.org/.

Czy mogę wybrać przedmioty nieoznaczone zielonym kolorem dla mojego kierunku i semestru?

Nie. System zapisów przyjmie takie zgłoszenie, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, odrzuci wybór przedmiotu, który jest sprzeczny z regułami wyboru zdefiniowanymi w tabeli wyboru fakultetów. Ograniczenie nie dotyczy uzupełniającej tury zapisów, ale nie zwalnia studenta z realizacji przedmiotów przewidzianych w programie studiów i opłat za realizację przedmiotów nie objętych programem studiów.

Jak zapisać się na proseminaria? (dotyczy tylko studentów 1wszego roku studiów 2giego stopnia)

Do 26 stycznia student może zapisać się na proseminarium bezpośrednio u promotora. W sąsiednich zakładkach zamieszono listę proseminariów dla studentów kulturoznawstwa i listę proseminariów studentów socjologii. Zapis studenta socjologii na proseminarium oferowane dla kulturoznawców i zapis studenta kulturoznawstwa na proseminarium oferowane dla socjologów wymaga uzgodnienia z promotorem i Prodziekan Migaczewską. Na podstawie informacji od promotorów, dla studentów zapisanych bezpośrednio u nich w systemie UniTime zostanie stworzona indywidualna rezerwacja miejsca. Liczba miejsc dostępnych poza indywidualnymi rezerwacjami zostanie wyświetlona w zakładce dot. proseminariów. Nie można wykluczyć, że na niektóre proseminaria zapis będzie możliwy tylko bezpośrednio u promotora (limit miejsc będzie wyczerpany do 26 stycznia). Niezależnie od tego, czy student ma indywidualną rezerwację czy nie, zgłoszenie na proseminarium należy przesłać on line. Wybór proseminarium się będzie możliwy po wpisaniu H-S-2 Prosem dla proseminariów socjologicznych i H-K-2 Prosem dla proseminariów kulturoznawczych. W odniesieniu do proseminarium, podobnie, jak w przypadku fakultetów należy wskazać najbardziej pożądany kurs i dwie mniej pożądane alternatywy (nie dotyczy studentów, którzy mają zarezerwowane miejsce u promotora).

Mój kierunek i rocznik ma wybrać jeden kurs za 2 punkty ECTS. Czy mogę zapisać się na dwa kursy?

Nie. System zapisów przyjmie takie zgłoszenie, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, drugi kurs będzie wykluczony. Ograniczenie nie dotyczy uzupełniającej tury zapisów, student zobowiązany będzie jednak do oznaczenia on line rezygnacji z jednego fakultetów. Bez rezygnacji student będzie oznaczony na protokołach zaliczeń, zobowiązany będzie wnieść opłatę za przedmiot nie objęty programem studiów i brak zaliczenia oznaczać będzie deficyt punktów ECTS.

Mój kierunek i rocznik ma wybrać jeden kurs za 2 punkty ECTS. Czy mogę zapisać się na kurs w języku angielskim za 4 punkty ECTS?

W pierwszej turze zapisów system przyjmie takie zgłoszenie, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, odrzuci wybór przedmiotu jako jest sprzeczny z regułami wyboru zdefiniowanymi w tabeli wyboru fakultetów. Ograniczenie nie dotyczy uzupełniającej tury zapisów. Dodatkowe 2 punkty ECTS nie będą uwzględniane przy zaliczeniu danego semestru (roku) studiów i nie przechodzą na kolejny semestr.

Mój kierunek i rocznik ma wybrać jeden kurs za 4 punkty ECTS. Czy przed wysłaniem zgłoszenia muszę zdecydować, czy wybieram dwa kursy po polsku czy jeden po angielsku?

Tak. W przypadku wyboru dwóch kursów po polsku student wypełnia dwa wiersze - w pierwszej kolumnie wpisuje dwa najbardziej pożądane fakultety, w kolejnych alternatywy do nich. W przypadku wyboru fakultetu po angielsku student wypełnia jeden wiersz - w pierwszej kolumnie wpisuje jeden najbardziej pożądany fakultet, a w kolejnych alternatywy do niego. System zapisów przyjmie zgłoszenie zawierające łącznie fakultety po polsku i fakultety po angielsku, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, wykluczy kursy po polsku.

Czy jeśli podaję kilka kursów w zgłoszeniu muszę zadbać o to, żeby wybrać takie, które odbywają się w różnym czasie?

Nie. W turze pierwszej zapisy odbywają się na przedmioty, które nie mają jeszcze ogłoszonego terminu, a na etapie przypisywania studentów do zajęć aplikacja weźmie czas zajęć i nie zapisze studenta na zajęcia, które toczą się w tym samym czasie.

Czy jeśli podaję kilka kursów w zgłoszeniu muszę zadbać o to, żeby wybrać takie, które odbywają się w różnym czasie?

Nie. W turze pierwszej zapisy odbywają się na przedmioty, które nie mają jeszcze ogłoszonego terminu, a na etapie przypisywania studentów do zajęć aplikacja weźmie czas zajęć i nie zapisze studenta na zajęcia, które toczą się w tym samym czasie.

Jak dowiem się o tym, na który z wykładów (proseminariów) zostałem zapisany?

Od 19 lutego, najpóźniej od godziny 12:00 po zalogowaniu w serwisie https://plan.agh.edu.pl  (username nr indeksu, hasło jak to ustanowione w LDAP) i wybraniu search student ma dostęp do indywidualnych harmonogramów z zajęciami obowiązkowymi z uwzględnieniem właściwej grupy i fakultetami (proseminarium), na które został zapisany w pierwszej turze zapisów. Na adres mailowy oznaczony w Dziekanacie XP jako kontaktowy spłynie automatycznie wiadomość z podsumowaniem zapisów. Każdy student dostanie plik w formacie png z graficzną prezentacją własnego harmonogramu i plik w formacie ics (iCalendar). W plikach prezentowane będą zarówno przedmiot / przedmioty fakultatywne, na które/y student został zapisany, jak i przedmioty obowiązkowe z uwzględnieniem właściwej grupy ćwiczeniowej. Lektoraty dla studentów 1 roku będą uwzględniały faktyczne godziny, dla studentów 2 roku - pasma. 

Nie odpowiada mi fakultet (proseminarium), na który zostałem zapisany? Co mogę zrobić?

Od 19 lutego od godz. 12:00 uruchomiona zostanie możliwość zamiany fakultetu (proseminarium) na taki, na który limit miejsc nie został wyczerpany. Możliwa też będzie zamiana miejsc z innym studentem. W tej turze decydować będzie zasada "kto pierwszy ten lepszy" i nie będzie ograniczeń wynikających z tabeli wyboru fakultetów, ale istnieją ograniczenia dot. wyboru przez studentów socjologii proseminariów dla kulturoznawców i vice versa. Zapisy będą możliwe tylko on line. Prowadzący ani pracownicy Dziekanatu nie będą mieli możliwości dopisywania studentów do listy takich przedmiotów.Po kilka miejsc na każdy fakultet po polsku będzie dostępnych tylko w tej turze.

Z góry wiem, że odpowiada mi tylko jeden fakultet (proseminarium). Czy w drodze wyjątku mogę być na niego od razu zapisany?

Jedynym powodem, dla którego dla konkretnego studenta może być ustanowiona indywidualna rezerwacja na fakultet jest przyznany decyzją Dziekana w oparciu § 8 Regulaminu Studiów AGH  indywidualny program studiów.  Informacje dot. IPS muszą być przesłane do koordynatorki zapisów do 26 stycznia do godz. 12:00 i na tej podstawie zostanie dokonana wstępna rezerwacja miejsca na fakultet. Indywidualna rezerwacja na proseminarium jest przygotowywana na podstawie informacji od promotorów (zgłoszenia u promotorów do 26 lutego).  Indywidualna rezerwacja na fakultet lub proseminarium nie zwalnia z obowiązku przesłania zgłoszenia na fakultet (proseminarium), na który zostało zarezerwowane miejsce.

Z góry wiem, że odpowiada mi tylko jeden fakultet (proseminarium). Co się stanie, jeśli nie podam alternatyw?

Student, który nie poda alternatywy musi liczyć się z tym, że w turze podstawowej zostanie bez zapisu. Zapisu będzie musiał dokonać w turze uzupełniającej na fakultety, na których będą jeszcze wolne miejsca.

Czy jest szansa na zapisania się na fakultet w turze uzupełniającej?

Na niektóre fakultety pula miejsc dostępnych nie zostanie wyczerpana w turze podstawowej. Jednak na prośbę WRSS pojedyncze miejsca na wszystkie fakultety będą dostępne tylko w turze uzupełniającej (nie dotyczy to proseminariów). W turze tej odbywa się "wyścig do klikania" - liczy się kolejność zgłoszeń.

Mam stypendium naukowe (wysoką średnią ocen). Z góry wiem, że odpowiada mi tylko jeden fakultet (proseminarium). Czy na podstawie moich wyników w nauce mogę być od razu na niego od razu zapisany?

Na zlecenie MIT, twórcy oprogramowanie UniTime przygotowali możliwość organizowania zapisów w podstawowej turze oddzielnie dla studentów z wysoką średnią i oddzielnie dla pozostałych studentów. Takie rozwiązanie pozwalałoby studentom z wysokimi wynikami w nauce mieć pierwszeństwo w zapisie. Na WH przeprowadzono konsultacje ze studentami. Negatywną opinię w sprawie takiego rozwiązania złożyła Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego. Prodziekan Migaczewska podjęła decyzję o nie wdrażaniu tej możliwości na WH.

Czy w UniTime mogę zmienić grupę ćwiczeniową / laboratoryjną przedmiotu obowiązkowego?

Tak, od 19 lutego od godz. 12:00 uruchomiona będzie taka możliwość, ale tylko dla w obrębie limitów miejsc w grupie i przy założeniu, że termin innej grupy nie powoduje kolizji w harmonogramie.

Jak rozumieć oznaczenie, że fakultet ma formę seminarium?

Regulamin studiów AGH w § 11 wymienia formy zajęć w AGH m.in. w pkt 6) zajęcia seminaryjne, w szczególności rozwijające treści wykładów przy czynnym udziale studentów albo mające na celu przygotowanie do złożenia pracy dyplomowej. W przypadku "fakultetu nie ma mowy o przygotowaniu do złożenia pracy dyplomowej". Chodzi o po prostu o formę zajęć realizowaną przy czynnym udziale studentów.

Czy mogę zapisać się na 2 fakultety o bardzo podobnych sylabusach?

Studenci, którzy zgłaszają się na przedmiot H-F Sztuczna inteligencja w perspektywie nauki i (pop)kultury, mogą jako alternatywę podać H-F Wprowadzenie do dziedziny Artificial Life i odwrotnie, ale nie mogą przesłać zgłoszenia w takiej postaci, że zgromadzą 4 ECTS przez te 2 kursy. Informacja o tym wyświetla się w aplikacji UniTime.

Mam zaliczenie z "Człowiek i maszyna", fakultecie prowadzonym przez dr Długosz. Czy mogę zapisać się fakultet "Człowiek i maszyna 2. Interakcje w rozwoju i terapii", prowadzony przez dr inż. Magdalenę Smoleń?

Tak, kurs H-F Człowiek i maszyna 2. Interakcje w rozwoju i terapii jest otwarty zarówno dla uczestników kursu "Człowiek i maszyna", jak i dla osób, które w nim nie uczestniczyły (zgodnie z tabelą wyboru fakultetów).

Videotutorial

Videotutorial dot. zmiany grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych (proszę włączyć napisy) https://www.youtube.com/watch?v=SuhIc5KEJI0

Videotutorial dot. pierwszej tury zapisów, gdzie nie liczy się kolejność zgłoszeń https://youtu.be/DQdqucbnLds.

Videotutorial dot. drugiej uzupełniającej tury zapisów, gdzie liczy się kolejność zgłoszeń https://www.youtube.com/watch?v=W82tNMaonFc (oparty na zapisach w semestrze zimowym).

Strony przywołane w videotutorialach:

http://wh.agh.edu.pl/

http://sprawdz.plan.agh.edu.pl/

https://plan.agh.edu.pl/

https://ldap.agh.edu.pl/

4 ECTS

Link w przedostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się będzie informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa L.miejsca Uwagi
1. Bruckmeier, Karl prof. H-F Environmental sociology and social ecology: present environmental problems and global environmental change link  
2. Bruckmeier, Karl prof. H-F Global Environmental Governance: The Challenges of Global Policies and Earth System Governance link  
3. Buzalka, Juraj prof. H-F Politics of Memory after Socialism link  
4. Buzalka, Juraj prof. H-F Populism: Its Past and Present Disguises link  
5. Chapichadze, Khatuna prof. H-F Neoliberalism and Globalization link  
6. Chapichadze, Khatuna prof. H-F Theories of International Relations link  
7. Kramann, Guido prof. H-F A Practical Introduction to Sound Installation. Sound Material as a Projection Surface of Technical and Cultural Ideas link  
8. Kramann, Guido prof. H-F Artistic Research. Phenomenological Approach Stimulating an Interdisciplinary Exchange between Human Sciences and Engineering link  
1a. dr Anna Małecka H-K-2 Culture and art link egzamin, dedykowany dla H-K-2 KWiPG s4
2a. dr Anna Małecka H-K-2 Philosophy and new media link egzamin, dedykowany dla H-K-2 KWiPG s4
1b. kurs e-learningowy H-F Erasmus+ Virtual Exchange IMOOC European Refuge/es** nie dotyczy 6ECTS

* od 19 lutego

** zgłoszenie przesłane przez UniTime zostaną przekazane dr Marii Stojkow, która jest jedną z organizatorek kursu.

3 ECTS

Link w przedostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się będzie informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa L.miejsca Uwagi
1. dr Radosław Tyrała H-S-1 Socjologia religii i nie-religii link dedykowany dla H-S-1 s2
2. dr hab. Maria Szmeja, prof. AGH H-S-1 Od etniczności do narodu link dedykowany dla H-S-1 s2

* od 19 lutego

2 ECTS

Link w przedostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa L.miejsc
Uwagi
1. Czerska, Karolina dr H-F Awangardy teatralne XX wieku link  
2. Smoleń, Magdalena dr inż. H-F Człowiek i maszyna 2. Interakcje w rozwoju i terapii link  
3. Ziemek, Jacek dr H-F Hollywood współczesny link  
4. Nowak, Samuel dr H-F Humanistyka stosowana. Teoretyczne odpowiedzi na praktyczne problemy link  
5. Olszewska, Anna dr H-F Obrazowanie cyfrowe: historia społeczna link  
6. Jobczyk, Krystian dr, Kluza, Krzysztof dr inż. H-F Sztuczna inteligencja w perspektywie nauki i (pop)kultury ** link  
7. Stępień, Agata dr H-F Transgresje w sztuce. Dynamiki kulturowe link  
8. Pomorski, Krzysztof dr inż. H-F Wprowadzenie do dziedziny Artificial Life ** link  
1a. Branicki, Wacław dr H-K-2 Doradztwo filozoficzne i coaching link dedykowany dla H-K-2-KWiPG s2
2a. Litak, Anna i współpracownicy z Teatru Starego H-K-2 Oblicza współczesnego teatru link dedykowany dla H-K-2-KWiPG s2

* od 19 lutego

** studenci, którzy zgłaszają się na przedmiot H-F Sztuczna inteligencja w perspektywie nauki i (pop)kultury, mogą jako alternatywę podać H-F Wprowadzenie do dziedziny Artificial Life i odwrotnie, ale nie mogą przesłać zgłoszenia w takiej postaci, że zgromadzą 4 ECTS przez te 2 kursy (wynika to ze zbieżności sylabusów)

1 ECTS

Link w ostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się będzie informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa L.miejsca Uwagi
1. Gdyczyńska, Dominika H-IS-1 Content w sieci link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
2. Hernik, Marta H-IS-1 E-inicjatywy zorientowane społecznie link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
3. Stachura-Terlecka, Bernadetta H-IS-1 Informatyczne metody śledcze link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
4. Myśliwiec, Maciej H-IS-1 Społeczności wirtualne link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
5. Madura, Michał H-IS-1 Technologie innowacji link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
6. Monika Wałaszek H-IS-1 Warsztat statystyki publicznej link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
7. Argasiński, Jan dr H-IS-1 Wprowadzenie do informatyki afektywnej link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
8. Gałuszka, Damian H-IS-1 Wstęp do badań i projektowania gier wideo link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
9. Kosztrz, Kamila H-IS-1 Znaczenie mobile w e-biznesie link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4

* od 19 lutego

Proseminaria K

Kulturoznawstwo L. miejsc w zapisach on line* Sylabus
dr hab. Jacek Dębicki, prof. AGH 3 Tradycja i współczesność, aspekty uniwersalne i regionalne w kulturze i sztuce
prof. dr hab. Tadeusz Gadacz 3 Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
prof. dr hab. Zbigniew Pasek 6 Współczesna kultura religijna - analiza świadectw tekstowych i wizualnych
dr hab. Anna Siwik,  prof. AGH 3 Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
dr hab. Katarzyna Skowronek, prof. AGH. 5 "Przyjemność, aktywność, indywidualizm, moda". Badania nad kulturą popularną
dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH 6 Fenomen wyobraźni w kulturze

* po 26 stycznia

Proseminaria S

Socjologia L. miejsc w zapisach on line
Sylabus
dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH 1 Socjologia instytucji: gospodarka, polityka, kultura
dr hab. Jacek Gądecki 0 Przestrzeń, codzienność, materialność
dr hab. Stella Grotowska, prof. AGH 6 Kultura i praktyki społeczne w perspektywie socjologii jakościowej
dr hab. Katarzyna Leszczyńska 6 Zróżnicowanie kultur w społeczeństwie informacyjnym
dr hab. Porębski, Leszek prof. AGH 4 Teoria i praktyka społeczeństwa informacyjnego. Konsekwencje rozwoju nowych technologii w życiu społecznym, polityce i gospodarce
dr hab. Szmeja, Maria prof. AGH 4 Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego

* po 26 stycznia

Attachments:
FileDescription
Download this file (fakultety_lato_2017_2018.pdf)fakultety_lato_2017_2018fakultety_lato_2017_2018