Fakultety, proseminaria i in. przedmioty obieralne

Reguly wyboru i FAQ

Zajęcia należy wybierać zgodnie z programami studiów (proszę zwrócić uwagę na oznaczenia rocznika, w którym rozpoczynali Państwo studia) i zgodnie z wynikającą z nich tabelą wyboru fakultetów.

Zasadnicza statyczna tura zapisów na fakultety i proseminaria rozpoczęła się w wtorek 22 stycznia 2019 potrwa do poniedziałku 28 stycznia do godz. 9:30 pod adresem https://plan.agh.edu.pl. W pierwszej turze nie liczy się kolejność zgłoszeń.

Uzupełniająca dynamiczna tura zapisów rozpocznie się w piątek 22 lutego 2019r. o godzinie 9:30 i będzie trwała do odwołania (zapisy na proseminaria mogą być zamknięte wcześniej niż zapisy na fakultety).

W turze uzupełniającej liczy się będzie kolejność zgłoszeń. Tura dotyczyła miejsc jeszcze niezajętych, a także dawała możliwość zamiany miejsc między studentami, w tym zmianę grupy ćwiczeniowej / laboratoryjnej (dotyczy także basen i lektoratu dla 2 semestru 1 stopnia studiów).

Terminy i miejsce zajęć, aktualną liczbę zapisanych studentów i limit kursu będzie można zobaczyć w kalendarzach UniTime (link w zakładkach dot. przedmiotów).

Protokoły zaliczeń w Wirtualnej Uczelni będą uwzględniały tylko studentów zapisanych on line (nie będzie możliwości dopisania się do listy u prowadzącego lub w Dziekanacie). Wszelkie zmiany składu grup przedmiotów obieralnych po zamknięciu zapisów elektronicznych wymagają zgody Dziekan Migaczewskiej w odniesieniu do proseminariów i Dziekan Małeckiej w odniesieniu do fakultetów i innych przedmiotów obieralnych.

Do UniTime będzie można zalogować się po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem centralnej Bazy Pracowników i Studentów AGH https://ldap.agh.edu.pl/. Hasło początkowe to PESEL. Przy pierwszym uwierzytelnieniu w LDAP wymagane jest ustawienie w bazie indywidualnego hasła o określonym stopniu złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Jeśli student nie pamięta hasła ustanowionego w sesji zimowej, pod adresem https://ldap.agh.edu.pl/ można ustanowić hasło na nowo. W przypadku trudności w ustawieniu hasła, prosimy w pierwszym kroku zapoznać się z https://ldap.agh.edu.pl/faq/, a w kolejnym kroku, jeśli będzie taka potrzeba, skontaktować z Pomocą IT AGH.

FAQ

Co oznaczają skróty w tabeli wyboru fakultetów?
  • H-IS-1 - informatyka społeczna 1wszego stopnia
  • H-K-1 - kulturoznawstwo 1wszego stopnia
  • H-S-1 - socjologia 1wszego stopnia
  • H-K-2-KWiPG - kulturoznawstwo 2giego stopnia specjalność Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
  • H-S-2-EG - socjologia 2giego stopnia specjalność E-gospodarka
  • H-S-2-IiIS - socjologia 2giego stopnia specjalność Innowacje i interwencje społeczne
  • s2 oznacza semestr 2gi (rok 1wszy), s4 oznacza semestr 4ty (rok 2gi), s6 oznacza semestr 6ty (roku 3ci)
Jak czytać tabelę wyboru fakultetów?

W górnym wierszu należy wyszukać swój kierunek, stopień studiów, semestr i ewentualnie specjalność (dot. tylko studentów 2st. studiów). Następnie w kolumnie dotyczącej danego rocznika należy odczytać, ile punktów ECTS student zobowiązany jest zdobyć za sprawą fakultetów i ile przedmiotów należy wybrać. Dalsza część kolumny w wierszach dotyczących konkretnego fakultetu zawiera informację, czy fakultet może być wybrany przez dany rocznik (zielony kolor komórki) czy nie (szary kolor komórki).

Nie rozumiem tabeli wyboru fakultetów. Co mam zrobić?

Zapytać koleżanki / kolegów z wyższych lat (sposób prezentacji reguł w tabeli jest taki sam jak w poprzednich latach) albo poprosić o wyjaśnienia Dziekanat WH.

W Wirtualnej Uczelni mam status studenta semestru zimowego. Czy mogę wziąć udział w zapisach?

Tak, wszyscy studenci, którzy są lub mają szanse być wpisany na semestr letni, mają uprawnienia studenta semestru letniego w aplikacji UniTime.

Nie mam ustanowionego hasła / pamiętam hasła do https://plan.agh.edu.pl/. Co mam zrobić?

Pod adresem https://ldap.agh.edu.pl/ można ustanowić hasło po raz pierwszy lub na nowo. Hasło początkowe to PESEL. Nowe hasło musi mieć określony stopień złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). W przypadku trudności w ustawieniu hasła prosimy w pierwszym kroku zapoznać się z https://ldap.agh.edu.pl/faq/, a w kolejnym kroku, jeśli będzie taka potrzeba, a w kolejnym kroku, jeśli będzie taka potrzeba, skontaktować z Pomocą IT AGH.

Nie jestem obywatelem polskim, nie mam nr PESEL. Co mam wpisać na stronie https://ldap.agh.edu.pl/?

Proszę wpisać RRMMDD00000, gdzie RRMMDD oznacza datę urodzenia np. 970101 oznacza datę 1 stycznia 1997. Jeśli numer nie daje dostępu, należy skontaktować z Uczelnianym Centrum Informatyki, z p. Elżbietą Listwan tel. 12 617 28 80 lub p. Pawłem Zaworą 12 617 35 34.

Loguję się na https://plan.agh.edu.pl/, wybieram zgłoszenia na przedmioty / course request i widzę przedmioty z poprzedniego semestru. Co mam zrobić?

W prawym górnym rogu zmienić semestr. Logowanie na określony semestr odbywa się zgodnie z organizacją roku akademickiego. Oznacza to, że np. do 24 lutego 2019r. godz. 23:59 studenci domyślnie logują się na semestr zimowy, a od 25 lutego 2019r. godz. 0:00 - semestr letni.

Czy w UniTime mogę zmienić grupę ćwiczeniową / laboratoryjną przedmiotu obowiązkowego?

Tak, od 22 lutego od godz. 9:30 uruchomiona będzie taka możliwość, ale tylko dla w obrębie limitów miejsc w grupie i przy założeniu, że termin innej grupy nie powoduje kolizji w harmonogramie studenta.

Czy w UniTime mogę zmienić grupę lektoratową?

Tak, jeśli dotyczy to pierwszego semestru lektoratu. Możliwość zmiany udostępniona 22 lutego o godz. 9:30 będzie uwzględniania wynik testu plasującego i dotyczyć będzie zmian w obrębie limitów miejsc w grupie i przy założeniu, że termin innej grupy nie powoduje kolizji w harmonogramie. Nie, jeśli dotyczy to trzeciego semestru lektoratu (składy grup z założenia są stałe przez 3 semestry).

Jak technicznie zmienić grupę przedmiotu obowiązkowego?

Grupę można zmienić tylko na przedmiocie, na którym jest więcej niż jedna grupa danej formy zajęć, jeśli w grupie, którą zainteresowany jest student nie jest wypełniony limit, a jej termin nie rodzi kolizji z pozostałymi terminami studenta. Aplikacja wskazuje, czy te założenia są spełnione przy próbie zmiany. Patrz: zakładka videotutorial. W pomocniku układania harmonogramu / scheduling assistant są 4 sposoby:

1) wybrać zmień harmonogram / rearrange schedule i jeśli studentowi podoba się automatycznie zaproponowany zestaw grup / terminów, należy wybrać prześlij harmonogram / submit schedule

2) kliknąć na "cegiełkę" symbolizującą dany przedmiot / grupę termin, a następnie wybrać inną proponowaną i potwierdzić przez prześlij harmonogram / submit schedule;

3) wybrać na liście przedmiotów wybrać przedmiot / grupę, jaką student chce zmienić, a następnie wybrać inną proponowaną i potwierdzić przez prześlij harmonogram / submit schedule

4) (na zasadzie zamiany między studentami, gdy limity są wypełnione) osoba A w  wybiera dodaj / usuń przedmiot / add / drop courses, usuwa przedmiot z listy i potwierdza przez prześlij harmonogram / submit schedule. Tym krokiem tworzy miejsce w grupie osobie B. Osoba B w zmienia grupę wg kroków opisanych w punktach 1) lub 2) lub 3) i tym krokiem tworzy miejsce w grupie dla osoby A. Osoba A w wybiera add / drop courses, dodaje przedmiot oraz właściwą grupę i potwierdza przez rześlij harmonogram / submit schedule. Ważne, żeby kroki osoby A i B były wykonywane bezpośrednio po sobie, ale niestety nie ma gwarancji, że skorzysta na tym osoba C.

Dlaczego zapisy nie odbywają się, jak w poprzednich latach, przez panel studenta na stronie wydziałowej?

Powodów jest kilka. Po pierwsze, zapisy via UniTime pozwolą w pierwszej fazie uniknąć "wyścigu do klikania", ponieważ, inaczej niż zapisy w oparciu o panel studenta i w Wirtualnej Uczelni, w pierwszej turze nie są oparte o zasadę "kto pierwszy ten lepszy". Tym samym w pierwszej turze nie należy spodziewać się problemów z wydajnością na skutek odświeżania przeglądarki przez kilkuset osób jednocześnie czy ataków typu DDoS (Distributed Denial of Service). UniTime pozwala studentowi bez pośpiechu wskazać dwie alternatywy dla najbardziej pożądanego fakultetu. Czyli jeśli student zapisuje się na jeden kurs, może wskazać trzy kursy, z których pierwszy traktowany jest jako najchętniej widziany, a trzeci jako najmniej pożądana alternatywa. Jeśli student zapisuje się na dwa kursy - dla każdego z dwóch wyborów może podać dwie alternatywy. Po uwzględnieniu wszystkich przesłanych w terminie zgłoszeń, niezależnie od kolejności ich przesłania, UniTime  w oparciu o algorytm matematyczny generuje rozwiązania optymalne - trafiające w preferencje największej grupy studentów. Po drugie, po ogłoszeniu wyników zapisów, fakultet / fakultety, na które student został zapisany pojawiają się automatycznie w jego kalendarzu osobistym. Dzięki temu kalendarze importowane za pomocą iCalendar są bardziej przejrzyste (nie zawierają fakultetów, na które student nie zapisał się). Po trzecie, po początkowej fazie zapisów, UniTime pozwala na przepisanie się z fakultetu na fakultet, na który limit dla danego rocznika nie został wyczerpany bez konieczności wizyty w Dziekanacie. Może też zamienić się miejscami z innym studentem. Last not least UniTime jest dystrybuowany i rozwijany w oparciu o GNU General Public License Version 3 i może być doskonalony w trakcie wdrożenia w AGH. Więcej o aplikacji: http://www.unitime.org/.

Dlaczego zapisy nie odbywają się, jak w poprzednich latach, na fakultety, które mają określone terminy w paśmie?

Harmonogram jest budowany przy próbie unikania okienek dla studentów. Żeby między przedmiotem kierunkowym a fakultetem nie było nadmiernej przerwy, terminy obu rodzajów przedmiotów muszą być zsynchronizowane. Jest to możliwe dopiero wtedy, gdy terminy fakultetów są ustalone po przesłaniu zgłoszeń na nie.

Czy mogę wybrać przedmioty nieoznaczone zielonym kolorem dla mojego kierunku i semestru?

Nie. Zgodnie z regulaminem studiów AGH na realizację zajęć nieobjętych planem studiowania na danym kierunku studiów wymagana jest zgoda Dziekana. Po uzyskaniu zgody, za zajęcia takie student zobowiązany jest wnieść opłatę. Dziekan może wyrazić zwolnić w opłaty w trybie opisanym przez § 12 Uchwały nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.

Jak zapisać się na proseminaria? (dotyczy tylko studentów 1wszego roku studiów 2giego stopnia)

Do 15 stycznia student mógł zapisać się na proseminarium bezpośrednio u promotora. W sąsiednich zakładkach zamieszono listę proseminariów dla studentów kulturoznawstwa i listę proseminariów studentów socjologii. Zapis studenta socjologii na proseminarium oferowane dla kulturoznawców i zapis studenta kulturoznawstwa na proseminarium oferowane dla socjologów wymaga uzgodnienia z promotorem i Prodziekan Migaczewską. Na podstawie informacji od promotorów, dla studentów zapisanych bezpośrednio u nich w systemie UniTime zostanie stworzona indywidualna rezerwacja miejsca. Liczba miejsc dostępnych poza indywidualnymi rezerwacjami zostanie wyświetlona w zakładce dot. proseminariów. Nie można wykluczyć, że na niektóre proseminaria zapis będzie możliwy tylko bezpośrednio u promotora (limit miejsc będzie wyczerpany do 15 stycznia). Zgłoszenie dokonane przez promotorów będę automatycznie uwzględnione w UniTime. Dla pozostałych studentów wybór proseminarium się będzie możliwy po wpisaniu H-S-2 Prosem dla proseminariów socjologicznych i H-K-2 Prosem dla proseminariów kulturoznawczych. W odniesieniu do proseminarium, podobnie, jak w przypadku fakultetów należy wskazać najbardziej pożądany kurs i dwie mniej pożądane alternatywy (nie dotyczy studentów, którzy mają zarezerwowane miejsce u promotora).

Dlaczego nie mogę zapisać się na wybrane przeze mnie proseminarium? (dotyczy tylko studentów 1wszego roku studiów 2giego stopnia)

Do 15 stycznia student mógł zapisać się na proseminarium bezpośrednio u promotora. W sąsiednich zakładkach zamieszono listę proseminariów dla studentów kulturoznawstwa i listę proseminariów studentów socjologii wraz z informacją o liczbie miejsc dostępnych on line. Są takie proseminaria, na które zapis był możliwy tylko bezpośrednio u promotora (limit miejsc został wyczerpany do 15 stycznia). Oznaczone są w/w zakładkach jako "0 miejsce dostępnych on line".

Mój kierunek i rocznik ma wybrać jeden kurs za 2 punkty ECTS. Czy mogę zapisać się na dwa kursy?

Nie. Zgodnie z regulaminem studiów AGH na realizację zajęć nieobjętych planem studiowania na danym kierunku studiów wymagana jest zgoda Dziekana. Po uzyskaniu zgody, za zajęcia takie student zobowiązany jest wnieść opłatę. Dziekan może wyrazić zwolnić w opłaty w trybie opisanym przez § 12 Uchwały nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.

Mój kierunek i rocznik ma wybrać jeden kurs za 2 punkty ECTS. Czy mogę zapisać się na kurs w języku angielskim za 4 punkty ECTS?

Nie. Zgodnie z regulaminem studiów AGH na realizację zajęć nieobjętych planem studiowania na danym kierunku studiów wymagana jest zgoda Dziekana. Po uzyskaniu zgody, za zajęcia takie student zobowiązany jest wnieść opłatę. Dziekan może wyrazić zwolnić w opłaty w trybie opisanym przez § 12 Uchwały nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.

Mój kierunek i rocznik ma wybrać jeden kurs za 4 punkty ECTS. Czy przed wysłaniem zgłoszenia muszę zdecydować, czy wybieram dwa kursy po polsku czy jeden po angielsku?

Tak. W przypadku wyboru dwóch kursów po polsku student wypełnia dwa wiersze - w pierwszym kroku wpisuje dwa najbardziej pożądane fakultety, w kolejnym alternatywy do nich. W przypadku wyboru fakultetu po angielsku student wypełnia jeden wiersz - w pierwszym kroku wpisuje najbardziej pożądany fakultet, w kolejnym alternatywy do nich. System zapisów przyjmie zgłoszenie zawierające łącznie fakultety po polsku i fakultety po angielsku, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, wykluczy kursy po polsku.

Czy jeśli podaję kilka kursów w zgłoszeniu muszę zadbać o to, żeby wybrać takie, które odbywają się w różnym czasie?

Nie. W turze pierwszej zapisy odbywają się na przedmioty, które nie mają jeszcze ogłoszonego terminu, a na etapie przypisywania studentów do zajęć aplikacja weźmie czas zajęć i nie zapisze studenta na zajęcia, które toczą się w tym samym czasie

Jak dowiem się o tym, na które z przedmiotów zostałem/am zapisany/a?

Od 18 lutego, najpóźniej od godziny 12:00 po zalogowaniu w serwisie https://plan.agh.edu.pl  (username nr indeksu, hasło jak to ustanowione w LDAP) i wybraniu wyszukaj / search student ma dostęp do indywidualnych harmonogramów z zajęciami obowiązkowymi z uwzględnieniem właściwej grupy i fakultetami (proseminarium), na które został zapisany w pierwszej turze zapisów. Na adres mailowy oznaczony w Dziekanacie XP jako kontaktowy spłynie automatycznie wiadomość z podsumowaniem zapisów. Każdy student dostanie plik w formacie png z graficzną prezentacją własnego harmonogramu i plik w formacie ics (iCalendar). W plikach prezentowane będą zarówno przedmiot / przedmioty fakultatywne, na które/y student został zapisany, jak i przedmioty obowiązkowe z uwzględnieniem właściwej grupy ćwiczeniowej. 

Nie odpowiada mi fakultet (proseminarium), na który zostałem zapisany? Co mogę zrobić?

Od 22 lutego od godz. 9:30 uruchomiona zostanie możliwość zamiany fakultetu (proseminarium) na taki, na który limit miejsc nie został wyczerpany. Możliwa też będzie zamiana miejsc z innym studentem. W tej turze decydować będzie zasada "kto pierwszy ten lepszy". Zapisy będą możliwe tylko on line. Prowadzący ani pracownicy Dziekanatu nie będą mieli możliwości dopisywania studentów do listy takich przedmiotów. Po kilka miejsc na każdy fakultet będzie dostępnych tylko w tej turze.

Z góry wiem, że odpowiada mi tylko jeden fakultet (proseminarium). Co się stanie, jeśli nie podam alternatyw?

Student, który nie poda alternatywy musi liczyć się z tym, że w turze podstawowej zostanie bez zapisu lub zostanie zapisany na domyślną alternatywę. W turze uzupełniającej będzie mógł zmienić zapis lub będzie musiał uzupełnić zapis, ale tylko w obrębie przedmiotów, na którym będą jeszcze wolne miejsca i które nie będą kolidowały z jego harmonogramem. Jeśli student nie uzupełni zapisu, jego semestralny plan studiów będzie zawierał przedmioty na niewystarczającą pulę ECTS i nie dostanie wpisu normalnego na kolejny semestr (będzie musiał wnioskować o wpis z deficytem, za który pobierana jest opłata).

Czy jest szansa na zapisania się na fakultet w turze uzupełniającej?

Na niektóre fakultety pula miejsc dostępnych nie zostanie wyczerpana w turze podstawowej. Jednak na prośbę WRSS pojedyncze miejsca na wszystkie fakultety będą dostępne tylko w turze uzupełniającej (nie dotyczy to proseminariów). W turze tej odbywa się "wyścig do klikania" - liczy się kolejność zgłoszeń. Może się jednak tak zdarzyć, że zapis na wybrany fakultet nie będzie możliwy z powodu kolizji z zajęciami obowiązkowymi (harmonogram zajęć obowiązkowych i obieralnych są układane na podstawie zgłoszeń w turze podstawowej). Jeśli student nie uzupełni zapisu, jego semestralny plan studiów będzie zawierał przedmioty na niewystarczającą pulę ECTS i nie dostanie wpisu normalnego na kolejny semestr (będzie musiał wnioskować o wpis z deficytem, za który pobierana jest opłata).

Mam stypendium naukowe (wysoką średnią ocen). Z góry wiem, że odpowiada mi tylko jeden fakultet (proseminarium). Czy na podstawie moich wyników w nauce mogę być od razu na niego od razu zapisany?

Na zlecenie MIT, twórcy oprogramowanie UniTime przygotowali możliwość organizowania zapisów w podstawowej turze oddzielnie dla studentów z wysoką średnią i oddzielnie dla pozostałych studentów. Takie rozwiązanie pozwalałoby studentom z wysokimi wynikami w nauce mieć pierwszeństwo w zapisie. Na WH przeprowadzono konsultacje ze studentami. Negatywną opinię w sprawie takiego rozwiązania złożyła Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego. Prodziekan Migaczewska podjęła decyzję o nie wdrażaniu tej możliwości na WH.

Jak rozumieć oznaczenie, że fakultet ma formę seminarium?

Regulamin studiów AGH w § 11 wymienia formy zajęć w AGH m.in. w pkt 6) zajęcia seminaryjne, w szczególności rozwijające treści wykładów przy czynnym udziale studentów albo mające na celu przygotowanie do złożenia pracy dyplomowej. W przypadku "fakultetu nie ma mowy o przygotowaniu do złożenia pracy dyplomowej". Chodzi o po prostu o formę zajęć realizowaną przy czynnym udziale studentów.

Czy mogę zapisać się na 2 fakultety o podobnych sylabusach?

Tak, w semestrze letnim 2018/19 nie fakultetów, których modułowe efekty kształcenia byłyby na tyle zbieżne, że można byłoby zapisać się jednocześnie na 2 przedmioty.

Videotutorial

Videotutorial dot. drugiej uzupełniającej tury zapisów oraz korekt harmonogramów, gdzie liczy się kolejność zgłoszeń

Videotutorial dot. pierwszej tury zapisów, gdzie nie liczy się kolejność zgłoszeń:

Strony przywołane w videotutorialach:

https://pomoc-it.agh.edu.pl/

https://plan.agh.edu.pl/

https://ldap.agh.edu.pl/

4 ECTS

Link w przedostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się będzie informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa L.miejsca * Uwagi
1. Bruckmeier, Karl prof. H-F Environmental sociology and social ecology: present environmental problems and global environmental change link  
2. Bruckmeier, Karl prof. H-F Nature and Culture: the Significance of Culture for Environmental Action link  
3. Sackmann, Reinhold prof. H-F Society and State link  
4. Sackmann, Reinhold prof. H-F Key Indicators in Social Sciences link  
5. Skaptadóttir, Unnur Dís prof. H-F Economic Anthropology link  
6. Skaptadóttir, Unnur Dís prof. H-F Migration and Mobility link  
1a. Małecka, Anna dr H-K-2 Culture and art link egzamin, dedykowany dla H-K-2 KWiPG s4
2a. Małecka, Anna dr H-K-2 Philosophy and new media link egzamin, dedykowany dla H-K-2 KWiPG s4

* od 18 lutego

3 ECTS

Link w przedostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się będzie informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa L.miejsca * Uwagi
1. Tyrała, Radosław dr H-S-1 Socjologia religii i nie-religii link dedykowany dla H-S-1 s2
2. Szmeja, Maria dr hab. prof. AGH H-S-1 Od etniczności do narodu link dedykowany dla H-S-1 s2

* od 18 lutego

2 ECTS

Link w przedostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa L.miejsc *
Uwagi
1. Igras-Cybulska, Magdalena dr inż. H-F Cyfrowe przestrzenie interaktywnych środowisk VR - wprowadzenie do
wschodzącego medium
link  
2. Baranowa, Anna H-F Humanist(y)ka w działaniu link  
3. Maj, Krzysztof dr H-F Światotwórstwo w grach komputerowych link  
4. Maj, Krzysztof dr H-F Fantastyka w kulturze współczesnej link  
5. Przybylski, Jacek H-F Warsztat dziennikarza telewizyjnego 2 link tylko jako kontynuacja WDT 1 z sem. zim.
6. Rybka, Piotr dr H-F Podstawy analizy akustycznej sygnału mowy link  
7. Stabryła, Stanisław prof. dr hab. H-F Kultura starożytnej Grecji i Rzymu link niedostępny dla H-K-1 s4 i s6
8. Stępień, Agata dr H-F Kreatywność, ciało-umysł, proces twórczy link  
9. Zwierżdżyński, Marcin dr H-F Zarządzanie wiedzą i organizacje uczące się link  

* od 18 lutego

 

1 ECTS

Link w ostatniej kolumnie prowadzi do kalendarza kursu, w którym wyświetla się będzie informacja o liczbie dostępnych miejsc*.

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa L.miejsca Uwagi
1. Badura, Michał H-IS-1 Proces tworzenia chatbotów na przykładzie platformy Messenger link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
2. Badura, Michał H-IS-1 Produktywność na co dzień - narzędzia i techniki wspierające efektywną pracę link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
3. Gałuszka, Damian H-IS-1 Wstęp do badań i projektowania gier wideo link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
4. Grzeszczuk, Rafał H-IS-1 Data science dla e-commerce link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
5. Hernik, Marta H-IS-1 E-inicjatywy zorientowane społecznie link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
6. Madura, Michał H-IS-1 Technologie innowacji link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
7. Maj, Krzysztof dr H-IS-1 Projektowanie gier wideo: projekt świata link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
8. Maj, Krzysztof dr H-IS-1 Projektowanie gier wideo: prototypowanie fabuły link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
9. Myśliwiec, Maciej H-IS-1 Społeczności wirtualne link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
10. Rakowski, Michał H-IS-1 Startup a PR link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
11. Stachura-Terlecka, Bernadetta H-IS-1 Informatyczne metody śledcze link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4
12. Wałaszek, Monika H-IS-1 Warsztat statystyki publicznej link dedykowany dla H-IS-1 s2 i s4

* od 19 lutego

Proseminaria K

Kulturoznawstwo L. miejsc w zapisach on line * Sylabus
Dębicki, Jacek dr hab. prof. AGH 6 Tradycja i współczesność, aspekty uniwersalne i regionalne w kulturze i sztuce
Gadacz, Tadeusz prof. dr hab. 6 Kultura a cywilizacja. Lektura i komentarz do wybranych tekstów
Pasek, Zbigniew prof. dr hab. 0 Współczesna kultura religijna - analiza świadectw tekstowych i wizualnych
Siwik, Anna dr hab. prof. AGH 1 Media wobec przemian społeczno-kulturowych w Polsce
Skowronek, Katarzyna prof. dr hab. 0 "Przyjemność, aktywność, indywidualizm, moda". Badania nad kulturą popularną
Trzcińska, Katarzyna dr hab. prof. AGH 0 Fenomen wyobraźni w kulturze

* O oznacza, że zapisane zostaną tylko osoby, które uzgodniły zapis z promotorem.

Proseminaria S

Socjologia L. miejsc w zapisach on line *
Sylabus
Gąciarz, Barbara dr hab. prof. AGH 3 Socjologia instytucji: gospodarka, polityka, kultura
Gądecki, Jacek dr hab. 0 Przestrzeń, codzienność, materialność
Grotowska, Stella dr hab. prof. AGH 0 Kultura i praktyki społeczne w perspektywie socjologii jakościowej
Leszczyńska, Katarzyna dr hab. 0 Zróżnicowanie kultur w społeczeństwie informacyjnym
Porębski, Leszek dr hab. prof. AGH 3 Teoria i praktyka społeczeństwa informacyjnego. Konsekwencje rozwoju nowych technologii w życiu społecznym, polityce i gospodarce
Szmeja, Maria dr hab. prof. AGH 1 Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Wojakowski, Dariusz dr hab. prof. AGH 3 Lokalne i wirtualne praktykowanie tożsamości (badania performansów politycznych, medialnych i kulturowych)

* O oznacza, że zapisane zostaną tylko osoby, które uzgodniły zapis z promotorem.

Attachments:
FileDescription
Download this file (fakultety_WH_AGH_2018_19_lato.pdf)fakultety_WH_AGH_2018_19_latofakultety_WH_AGH_2018_19_lato