Fakultety i seminaria

Reguly wyboru i FAQ

Zajęcia należy wybierać zgodnie z tabelą wyboru fakultetów.

Pierwsza statyczna tura zapisów na fakultety i seminaria miała miejsce od środy 12 września 2018 od godz. 9:30 do poniedziałku 17 września 2018 do godz. 9:30 pod adresem https://plan.agh.edu.pl. W pierwszej turze nie liczyła się kolejność zgłoszeń, przyjmowane były zgłoszenia na przedmioty, które nie miały jeszcze terminu. Wyniki zostały udostępnione 24 września (przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zapisem).

Druga dynamiczna tura zapisów rozpocznie się w piątek września 2017 o godz. 12:00 (dla studentów rozpoczynających studia na 2 stopniu o 8:00) i będzie trwała do odwołania (zapisy na seminaria mogą być zamknięte wcześniej niż zapisy na fakultety).

W turze drugiej liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. Tura dotyczyła będzie miejsc jeszcze niezajętych, a także dawała możliwość zamiany miejsc między studentami. Studenci 1 roku 2 stopnia uczestniczą tylko w drugiej turze (zarezerwowana będzie dla nich pewna pula miejsc).

W turze drugiej można będzie zmienić grupę ćwiczeniową na przedmiocie, gdzie jest więcej niż jedna grupa, ale tylko w obrębie limitów.

Protokoły zaliczeń w Wirtualnej Uczelni będą uwzględniały tylko studentów zapisanych on line (nie będzie możliwości dopisania się do listy u prowadzącego lub w Dziekanacie). Wszelkie zmiany po zamknięciu zapisów elektronicznych wymagają zgody Dziekan Migaczewskiej w odniesieniu do seminariów i Dziekan Małeckiej w odniesieniu do fakultetów oraz przedmiotów obowiązkowych.

Do UniTime będzie można zalogować się po uwierzytelnieniu z wykorzystaniem centralnej Bazy Pracowników i Studentów AGH https://ldap.agh.edu.pl/. Hasło początkowe to PESEL. Przy pierwszym uwierzytelnieniu w LDAP wymagane jest ustawienie w bazie indywidualnego hasła o określonym stopniu złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). Jeśli student nie pamięta hasła ustanowionego w sesji letniej, pod adresem https://ldap.agh.edu.pl/ można ustanowić hasło na nowo. W przypadku trudności w ustawieniu hasła, prosimy w pierwszym kroku zapoznać się z https://ldap.agh.edu.pl/faq/, a w kolejnym kroku, jeśli będzie taka potrzeba, skontaktować z Pomocą IT AGH https://pomoc-it.agh.edu.pl/kontakt/.

FAQ

Co oznaczają skróty w tabeli wyboru fakultetów?
  • IS-1 - informatyka społeczna 1wszego stopnia
  • S-1 - socjologia 1wszego stopnia
  • K-1 - kulturoznawstwo 1wszego stopnia
  • S-2-EG - socjologia 2giego stopnia specjalność E-gospodarka
  • S-2-IiIS - socjologia 2giego stopnia specjalność Innowacje i interwencje społeczne
  • K-2-KWiPG - kulturoznawstwo 2giego stopnia specjalność Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
  • K-2-TiIwPK - kulturoznawstwo 2giego stopnia specjalność Technologie i innowacje w promocji kultury
  • s1 oznacza semestr 1wszy (rok 1wszy), s3 oznacza semestr 3ci (rok 2gi), s5 oznacza semestr 5ty (roku 5ty)
Jak czytać tabelę wyboru fakultetów?

W górnym wierszu należy wyszukać swój kierunek, stopień studiów, semestr i ewentualnie specjalność (dot. tylko studentów 2st. studiów). Następnie w kolumnie dotyczącej danego rocznika należy odczytać, ile punktów ECTS student zobowiązany jest zdobyć za sprawą fakultetów i ile przedmiotów należy wybrać. Dalsza część kolumny w wierszach dotyczących konkretnego fakultetu zawiera informację, czy fakultet może być wybrany przez dany rocznik (zielony kolor komórki) czy nie (szary kolor komórki).

Nie rozumiem tabeli wyboru fakultetów. Co mam zrobić?

Zapytać koleżanki / kolegów z wyższych lat (sposób prezentacji reguł w tabeli jest taki sam jak w poprzednich latach) albo poprosić o wyjaśnienia Annę Kulpę telefonicznie 12-617-43-83 lub osobiście w pokoju D-13 3 w godzinach 7:30-15:30 za wyjątkiem godzin oznaczanych na bieżąco w kalendarzu.

Zrekrutowałe(a)m się właśnie na 1 semestr studiów 1 / 2 stopnia. Jak mam poznać swój nr albumu?

Z Wirtualnej Uczelni na adres podany w rekrutacji dostali Państwo wiadomość organizacyjną, która zawiera nr albumu. Jeśli nie dotarła, proszę o kontakt 12 617 43 90.


W Wirtualnej Uczelni mam status studenta semestru letniego 2017/2018. Czy mogę wziąć udział w pierwszej turze zapisów?

Tak, wszyscy studenci, którzy są lub mają szanse być wpisany na semestr zimowy, mają uprawnienia studenta semestru zimowego w aplikacji UniTime. Nie dotyczy studentów, którzy w semestrze zimowym 2018/2019 rozpoczynają studia 2giego stopnia, ale w czasie pierwszej tury zapisów nie mają statusu studenta - uczestniczą oni tylko w drugiej turze.

Czy mogę zmienić grupę ćwiczeniową konkretnego przedmiotu obowiązkowego?

Tak, jeśli nie rodzi o to kolizji z innymi terminami i nie powoduje przekroczenie limitu grupy, w uzupełniającej turze może zmienić grupę ćwiczeniową na wybranym przedmiocie. W zgłoszeniach tego rodzaju liczy się kolejność, rozpoczną się 28 września 2017 o 12:00.

Jak technicznie zmienić grupę przedmiotu obowiązkowego?

Grupę można zmienić tylko na przedmiocie, na którym jest więcej niż jedna grupa danej formy zajęć, jeśli w grupie, którą zainteresowany jest student nie jest wypełniony limit, a jej termin nie rodzi kolizji. Są 4 sposoby:

1) w scheduling asistant wybrać rearrange schedule i jeśli studentowi podoba się automatycznie zaproponowany zestaw grup / terminów, należy wybrać submit schedule

2) w scheduling assistant wybrać zakładkę time grid i kliknąć na "cegiełkę" symbolizującą dany przedmiot / grupę termin, a następnie wybrać inną proponowaną i potwierdzić przez submit schedule;

3) w scheduling assistant wybrać na liście przedmiotów wybrać przedmiot / grupę, jaką student chce zmienić, a następnie wybrać inną proponowaną i potwierdzić przez submit schedule

4) (na zasadzie zamiany między studentami, gdy limity są wypełnione) osoba A w scheduling assistant wybiera add / drop courses, usuwa przedmiot z listy i potwierdza przez submit schedule. Tym krokiem tworzy miejsce w grupie osobie B. Osoba B w scheduling assistant zmienia grupę wg kroków opisanych w punktach 1) lub 2) lub 3) i tym krokiem tworzt miejsce w grupie dla osoby A. Osoba A w scheduling assistant wybiera add / drop courses, dodaje przedmiot oraz właściwą grupę i potwierdza przez submit schedule. Ważne, żeby kroki osoby A i B były wykonywane bezpośrednio po sobie, ale niestety nie ma gwarancji, że skorzysta na tym osoba C.

Nie mam ustanowionego hasła / pamiętam hasła do https://plan.agh.edu.pl/. Co mam zrobić?

Pod adresem https://ldap.agh.edu.pl/ można ustanowić hasło po raz pierwszy lub na nowo. Hasło początkowe to PESEL. Nowe hasło musi mieć określony stopień złożoności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne). W przypadku trudności w ustawieniu hasła prosimy w pierwszym kroku zapoznać się z https://ldap.agh.edu.pl/faq/, a w kolejnym kroku, jeśli będzie taka potrzeba, kontaktować się z skontaktować z Pomocą IT AGH https://pomoc-it.agh.edu.pl/kontakt/.

Nie jestem obywatelem polskim, nie mam nr PESEL. Co mam wpisać na stronie https://ldap.agh.edu.pl/?

Proszę wpisać RRMMDD00000, gdzie RRMMDD oznacza datę urodzenia np. 970101 oznacza datę 1 stycznia 1997. Jeśli numer nie daje dostępu, należy skontaktować z Uczelnianym Centrum Informatyki, z p. Elżbietą Listwan tel. 12 617 28 80 lub p. Pawłem Zaworą 12 617 35 34.

Loguję się na https://plan.agh.edu.pl/, wybieram course request / scheduling assistant i widzę przedmioty z poprzedniego semestru. Co mam zrobić?

W prawym górnym rogu zmienić semestr. Logowanie na określony semestr odbywa się zgodnie z organizacją roku akademickiego. Oznacza to, że np. do 30 września 2018. godz. 23:59 studenci domyślnie logują się na semestr letni, a od 1 października 2018r. godz. 0:00 - semestr zimowy.

Dlaczego zapisy odbywają się w dwóch turach?

Zapisy w pierwszej fazie uniknąć "wyścigu do klikania", ponieważ w pierwszej turze nie są oparte o zasadę "kto pierwszy ten lepszy". Tym samym w pierwszej turze nie należy spodziewać się problemów z wydajnością na skutek odświeżania przeglądarki przez kilkuset osób jednocześnie czy ataków typu DDoS (Distributed Denial of Service). UniTime pozwala studentowi bez pośpiechu wskazać alternatywy dla najbardziej pożądanego fakultetu. Czyli jeśli student zapisuje się na jeden kurs, może wskazać inne kursy, z których pierwszy traktowany jest jako najchętniej widziany, a ostatni jako najmniej pożądana alternatywa. Jeśli student zapisuje się na dwa kursy - dla każdego z dwóch wyborów może podać alternatywy. Po uwzględnieniu wszystkich przesłanych w terminie zgłoszeń, niezależnie od kolejności ich przesłania, UniTime  w oparciu o algorytm matematyczny generuje rozwiązania optymalne - trafiające w preferencje największej grupy studentów. Po ogłoszeniu wyników zapisów, fakultet / fakultety, na które student został zapisany pojawiają się automatycznie w jego kalendarzu osobistym. Dzięki temu kalendarze importowane za pomocą iCalendar są bardziej przejrzyste (nie zawierają fakultetów, na które student nie zapisał się). Po trzecie, po początkowej fazie zapisów, UniTime pozwala na przepisanie się z fakultetu na fakultet, na który limit dla danego rocznika nie został wyczerpany bez konieczności wizyty w Dziekanacie. Może też zamienić się miejscami z innym studentem. Więcej o aplikacji: http://www.unitime.org/.

Dlaczego zapisy nie odbywają się, jak w poprzednich latach, na fakultety, które mają określone terminy w paśmie?

Harmonogram jest budowany przy próbie unikania okienek dla studentów. Żeby między przedmiotem kierunkowym a fakultetem nie było nadmiernej przerwy, terminy obu rodzajów przedmiotów muszą być zsynchronizowane. Jest to możliwe dopiero wtedy, gdy terminy fakultetów są ustalone po przesłaniu zgłoszeń na nie.

Czy mogę wybrać przedmioty nieoznaczone zielonym kolorem dla mojego kierunku i semestru?

Nie. W pierwszej turze system zapisów przyjmie takie zgłoszenie, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, odrzuci wybór przedmiotu, który jest sprzeczny z regułami wyboru zdefiniowanymi w tabeli wyboru fakultetów. W drugiej turze wyświetli się komunikat o niedostępności przedmiotu.

Jak zapisać się na seminaria? (dotyczy tylko studentów 3ciego roku studiów 1wszego stopnia)

Do 13 września student może zapisać się na seminarium bezpośrednio u promotora. W sąsiednich zakładkach zamieszono listę seminariów dla studentów Informatyki społecznej, listę seminariów studentów Kulturoznawstwa i listę seminarium studentów Socjologii. Zapis studenta danego kierunku na seminarium oferowane dla innego kierunku wymaga uzgodnienia z promotorem i Prodziekan Migaczewską. Na podstawie informacji od promotorów, dla studentów zapisanych bezpośrednio u nich w systemie UniTime zostanie stworzona indywidualna rezerwacja miejsca.  Niezależnie od tego, czy student ma indywidualną rezerwację czy nie, zgłoszenie na seminarium należy przesłać on line. Wybór seminarium się będzie możliwy po wpisaniu H-IS-1 Seminarium dla seminariów Informatyki społecznej, H-K-1 Seminarium dla seminariów kulturoznawczych i H-S-1 Seminarium dla seminariów socjologicznych. W odniesieniu do seminarium, podobnie, jak w przypadku fakultetów, należy wskazać najbardziej pożądany kurs i dwie mniej pożądane alternatywy (nie dotyczy studentów, którzy mają zarezerwowane miejsce u promotora).

Czy prowadzący seminarium licencjackie to mój przyszły promotor?

Tak. Nauczyciele akademiccy mogą w danym roku akademickim być promotorami określonej liczby prac, stąd zapisy na seminaria licencjackie. Jeśli studentowi bardzo zależy na konkretnym promotorze, z uwagi np. na temat, promotor może zarezerwować miejsce dla takiego studenta, ale część miejsc jest dostępna bez takiej rezerwacji.

Mój kierunek i rocznik ma wybrać jeden kurs za 2 punkty ECTS. Czy mogę zapisać się na dwa kursy?

Nie. W pierwszej turze system zapisów przyjmie takie zgłoszenie, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, drugi kurs będzie wykluczony. W drugiej turze zapis powoduje skutki w planie semestralnych (jako przedmiot dodatkowy lub z deficytu wymaga wniesienia opłaty).

Mój kierunek i rocznik ma wybrać jeden kurs za 2 punkty ECTS. Czy mogę zapisać się na kurs w języku angielskim za 4 punkty ECTS?

W pierwszej turze zapisów system przyjmie takie zgłoszenie, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, odrzuci wybór przedmiotu jako jest sprzeczny z regułami wyboru zdefiniowanymi w tabeli wyboru fakultetów. Ograniczenie nie dotyczy uzupełniającej tury zapisów. Dodatkowe 2 punkty ECTS nie będą uwzględniane przy zaliczeniu danego semestru (roku) studiów i nie przechodzą na kolejny semestr.

Mój kierunek i rocznik ma wybrać kursy za 4 punkty ECTS. Czy przed wysłaniem zgłoszenia muszę zdecydować, czy wybieram dwa kursy po polsku czy jeden po angielsku?

Tak. W przypadku wyboru dwóch kursów po polsku student wypełnia dwa wiersze - w pierwszej kolumnie wpisuje dwa najbardziej pożądane fakultety, w kolejnych alternatywy do nich. W przypadku wyboru fakultetu po angielsku student wypełnia jeden wiersz - w pierwszej kolumnie wpisuje jeden najbardziej pożądany fakultet, a w kolejnych alternatywy do niego. System zapisów przyjmie zgłoszenie zawierające łącznie fakultety po polsku i fakultety po angielsku, ale na etapie przypisywania studenta do zajęć, wykluczy kursy po polsku.

Jak dowiem się o tym, na który z wykładów (seminariów) zostałem zapisany?

Najpóźniej 24 września od godziny 12:00 po zalogowaniu w serwisie https://plan.agh.edu.pl  (username nr indeksu, hasło jak to ustanowione w LDAP) i wybraniu search student ma dostęp do indywidualnych harmonogramów z zajęciami obowiązkowymi z uwzględnieniem właściwej grupy i fakultetami (seminarium), na które został zapisany w pierwszej turze zapisów. Na adres mailowy oznaczony w Wirtualnej Uczelni jako kontaktowy spłynie automatycznie wiadomość z podsumowaniem zapisów. Każdy student dostanie plik w formacie png z graficzną prezentacją własnego harmonogramu i plik w formacie ics (iCalendar). W plikach prezentowane będą zarówno wykłady / wykład fakultatywny, na który student został zapisany, jak i przedmioty obowiązkowe z uwzględnieniem właściwej grupy ćwiczeniowej. 

Nie odpowiada mi fakultet (seminarium), na który zostałem zapisany? Co mogę zrobić?

W uzupełniającej turze zapisów uruchomiona zostanie możliwość zamiany fakultetu (seminarium) na taki, na który limit miejsc nie został wyczerpany. Możliwa też będzie zamiana miejsc z innym studentem. W tej turze decydować będzie zasada "kto pierwszy ten lepszy" i nie będzie ograniczeń wynikających z tabeli wyboru fakultetów, ale istnieją ograniczenia dot. wyboru przez studentów socjologii seminariów dla kulturoznawców i vice versa. Zapisy będą możliwe tylko on line. Prowadzący ani pracownicy Dziekanatu nie będą mieli możliwości dopisywania studentów do listy takich przedmiotów. Po kilka miejsc na każdy fakultet po polsku będzie dostępnych tylko w tej turze.

Z góry wiem, że odpowiada mi tylko jeden fakultet (seminarium). Czy w drodze wyjątku mogę być na niego od razu zapisany?

Jedynym powodem, dla którego dla konkretnego studenta może być ustanowiona indywidualna rezerwacja na fakultet jest przyznany decyzją Dziekana w oparciu § 8 Regulaminu Studiów AGH  indywidualny program studiów. Indywidualna rezerwacja na seminarium jest przygotowywana na podstawie informacji od promotorów (zgłoszenia u promotorów do 26 czerwca).  Indywidualna rezerwacja na fakultet lub seminarium nie zwalnia z obowiązku przesłania zgłoszenia na fakultet (seminarium), na który zostało zarezerwowane miejsce. 

Z góry wiem, że odpowiada mi tylko jeden fakultet (seminarium). Co się stanie, jeśli nie podam alternatyw?

Student, który nie poda alternatywy musi liczyć się z tym, że w turze podstawowej zostanie bez zapisu. Zapisu będzie musiał dokonać w turze uzupełniającej na fakultety, na których będą jeszcze wolne miejsca.

Czy jest szansa na zapisania się na fakultet w turze uzupełniającej?

Tak. Na prośbę WRSS pewna pula miejsc na wszystkie fakultety będą dostępna tylko w turze uzupełniającej (nie dotyczy to seminariów). Będą także miejsca dla studentów pierwszym lat studiów, którzy uczestniczą tylko w turze uzupełniającej. W turze tej odbywa się "wyścig do klikania" - liczy się kolejność zgłoszeń.

Mam stypendium naukowe (wysoką średnią ocen). Z góry wiem, że odpowiada mi tylko jeden fakultet (seminarium). Czy na podstawie moich wyników w nauce mogę być od razu na niego od razu zapisany?

Na zlecenie MIT, twórcy oprogramowanie UniTime przygotowali możliwość organizowania zapisów w podstawowej turze oddzielnie dla studentów z wysoką średnią i oddzielnie dla pozostałych studentów. Takie rozwiązanie pozwalałoby studentom z wysokimi wynikami w nauce mieć pierwszeństwo w zapisie. Na WH przeprowadzono konsultacje ze studentami. Negatywną opinię w sprawie takiego rozwiązania złożyła Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego. Prodziekan Migaczewska podjęła decyzję o nie wdrażaniu tej możliwości na WH.

Czy mogę uczestniczyć ponownie w kursie prof. Yuskiva?

Uczestnicy kursu Data Mining and Media Analysis mogą zapisać się na Analysis and Visualization of Event Data i odwrotnie. Nie można wybrać ponownie tego samego kursu.

Uczetstniczełe(a)m w zeszłym roku w kursie prof. Buzalki "Populism: Its Presents and Past". Czy mogę w tym roku zapisać się na kurs prof. Muellera "The Rise of Populism and the Crisis of European Democracy"?

Tak, kurs prof. Muellera jest otwarty dla uczestników kursu prof. Buzalki.

Videotutorial

 Videotutorial dot. pierwszej tury zapisów, gdzie nie liczy się kolejność zgłoszeń https://www.youtube.com/watch?v=qV5vFOOXGqA.

Videotutorial dot. drugiej uzupełniającej tury zapisów, gdzie liczy się kolejność zgłoszeń https://www.youtube.com/watch?v=W82tNMaonFc (oparty na zapisach w semestrze zimowym).

 

Strony przywołane w videotutorialach:

http://wh.agh.edu.pl/

http://sprawdz.plan.agh.edu.pl/

https://plan.agh.edu.pl/

https://ldap.agh.edu.pl/

4 i 6 ECTS

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa L.miejsc Uwagi
1. prof. Klaus Muller H-F The Rise of Populism and the Crisis of European Democracy 60 4 ECTS
2. prof. Bohdan Yuskiv H-F Analysis and Visualization of Event Data 19 4 ECTS; dla osób ze znajomością statystyki, codziennie między 19 listopada a 7 grudnia
3. prof. Bohdan Yuskiv H-F Data Mining and Media Analysis 19 4 ECTS; dla osób ze znajomością statystyki, codziennie między 19 listopada a 7 grudnia
4. Erasmus+  Virtual Exchange H-F Newcomers and Nationalism: Exploring the Challenges of Belonging in Europe 5 kurs e-learningowy za 6 ECTS

3 ECTS

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa L.miejsca Uwagi
1. dr Marzena Mamak-Zdanecka H-S-1 Demografia 30 dedykowany dla H-S-1 s1
2. dr Marzena Mamak-Zdanecka H-S-1 Podstawy ekonomii 30 dedykowany dla H-S-1 s1
3. dr hab. Jacek Dębicki, prof. nadzw. H-K-1 Materia sztuk wizualnych 20 dedykowany dla H-K-1 s1
4. dr Jacek Ziemek H-K-1 Teatr współczesny 20 dedykowany dla H-K-1 s1
5. dr inż. Adam Pilch H-K-1 Wiedza o muzyce 20 dedykowany dla H-K-1 s1

2 ECTS

Lp. Prowadzący Tytuł / link do syllabusa L.miejsc
Uwagi
1. dr Jowita Guja H-F Fashion studies 76  
2. dr Tomasz Bielak H-F Fotografia - konteksty i metody interpretacji 76 niedostępne dla studentów 3 sem. kulturoznawstwa 2 st.
3. dr Jacek Ziemek H-F Genialny Niemowa: historia ogólnoświatowego kina niemego 76  
4. dr hab. Dariusz Wojakowski H-F Socjologia czasu wolnego 76  
5. dr Tomasz Bielak H-F Kultury postkonwergencji - metodologia badań 76  
6. dr Piotr Rybka H-F Platforma .NET Framework: podstawy programowania obiektowego w języku C Sharp 76 dla studentów Informatyki społecznej ze znajomością podstaw programowania
7. dr Łucja Kapralska H-F Socjologia rodziny 76  
8. mgr Jacek Przybylski H-F Warsztat dziennikarza telewizyjnego 30